Gwneud llai, yn well dylai fod ein Adduned Blwyddyn Newydd fel Plaid.

Mi o’n i’n falch i ddarllen maniffesto Seneddol Plaid Cymru 2021. Roedd gan ein maniffesto llwyth o syniadau da a radical i fynd i’r afael â’r materion mwyaf sy’n ein hwynebu fel cenedl. Ond, ar ôl darllen yr holl beth, er imi gytuno gyda bron pob polisi, os gofynnodd rhywun imi i enwi ychydig o bolisïau i grynhoi’n neges i’r etholwyr - byddaf wedi bod ar goll. Gyda 126 tudalen, oedd ein dadl i bleidleiswyr yn gasgliad enfawr o bolisïau, amcanion, a datganiadau. Does dim ots os yw ein polisïau yn rhai da os dydy pobl ddim yn gallu cofio nhw. 

 

Mewn cymhariaeth a maniffesto 69 tudalen y Blaid Lafur, ag un 42 tudalen y Ceidwadwyr, ni oedd yr eithriad. Yn 2007, 36 tudalen oedd hyd ein maniffesto. Yn 2011, 54 tudalen. Yn 2016, 100 tudalen i bob iaith. Mae’r record newydd o 126 tudalen yn symptom o broblem sy’n tyfu.

 

Wrth gwrs, nid y nifer mawr o dudalennau yw’r broblem fwyaf. Y broblem go iawn yw bod ein polisïau a’n dadlau gorau yn cael eu claddu. Maen nhw'n cael eu claddu o dan bolisïau sy’n swnio’n wirioneddol debyg neu’n trwsio’r un pryderon.

 

Mae’n rhaid i Blaid Cymru neud hwn yn fwy na phleidiau arall oherwydd gwendid y wasg yng Nghymru. Mae gennym prun gyfle i gael ein clywed trwy’r wasg gan bobl Cymru. Felly, mae’n rhaid i bob un o’n negeseuon gyfri. Dyna pam dwi’n credu dylai’r mwyafrif mawr o’n gwaith cyfathrebu ffocysu ar y blaenoriaethau polisi rydym am ddewis yn ddemocrataidd fel plaid.

 

Dyna pam dwi’n gobeithio mae blaenoriaethu bydd adduned blwyddyn newydd Plaid Cymru. Mae’n rhaid i ni gadw’n radicaliaeth, ond gyda chasgliad polisi symlach. Gan aralleirio, rhaid i ni neud llai, yn well.

 

Cyn dweud unrhywbeth ymhellach, hoffwn wneud yn glir fy mod i’n deall sut gymaint o waith caled sy’n mynd mewn i ysgrifennu ein maniffesto. Dwi hefyd yn deall bydd creu maniffesto gyda chasgliad polisi symlach yn gorfodi’r ysgrifenwyr i ddweud ‘na’ i nifer o bolisïau a syniadau da. Mae’n waith caled i flaenoriaethu rhai polisïau yn uwch na’r gweddill. Ond, dyna beth sydd angen i ni wneud er mwyn ennill. 

 

Roedd gan ein maniffesto yn 2007 y syniad cywir. Gwnaethom flaenoriaethu ein polisïau. Roedd 7 polisi allweddol ar ddechrau’r maniffesto. Wedi’i enwi “Seven for ‘07”, roedd y polisïau pwysig yma yn gallu cael ei ailadrodd tro ar ôl tro yn ein hysbysebion, dadlau, ac ar y stepen drws. Wrth siarad am y saith polisi, roedd ein canfaswyr ac ati wastad ‘on message’. Hyd yn oed yn well, roedd pob polisi wedi’i thargedu at grŵp gwahanol o bleidleiswyr yr oedd angen arnom er mwyn ennill seddi newydd. 

 

Roedd pob un o’r saith polisi hefyd yn hynod o benodol. Roedden nhw’n bolisïau fel gofal plant fforddiadwy i bawb, cyfrifiadur ar gyfer pob plentyn, ac arian i bobl sy’n prynu ei thŷ cyntaf. Mi oedd e’n llwyddiant. Rhoddodd yr ymgyrch pwerus, wedi adeiladu ar y saith blaenoriaeth clir yn y maniffesto, y cyfle i Blaid Cymru neud y mwyaf o’r trafodaethau clymblaid.

 

I fynd yn ôl i’n maniffesto 2021, roedd “pum prif nod” wedi eu nodi yng nghornel tudalen deg. Ond, nid oedd y nodau yn benodol. Yr amcanion oedd “dechrau da mewn bywyd i bob plentyn”, “llwybr at lwyddiant i’r wlad gyfan”, “chwarae teg i deuluoedd”, “y gwasanaeth iechyd a gofal gwladol gorau”, a “mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.” Roedd tri pholisi wedi’i atodi i bob nod, ond roedd y system yma heb yr effeithiolrwydd a welwyd yn ymgais 2007. I fi, mae’r nodau yma yn symboleiddio problem o ddiffyg blaenoriaethu.

 

Yn lwcus, dewiswyd nifer o’n blaenoriaethau yn Y Cytundeb Cydweithio gyda Llywodraeth Cymru. Hefyd, mae’r cytundeb yn rhoi sylfaen o welliannau polisi a phapuron gwyn i ni ddefnyddio. Y flaenoriaeth fwyaf amlwg yn y maniffesto, yn fy marn i, bydd i addo prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol uwchradd. Gallwn hefyd ffocysu ar gynllun net zero yn 2035 a thalu ffioedd dysgu myfyrwyr sy’n gweithio yng Nghymru. Dyma rhai blaenoriaethau bras dwi wedi creu yn gyflym i esbonio’r syniad. Wrth gwrs, bydd ein sefydliadau democrataidd, ein Cynhadledd prif yn eu plith, yn dewis ein blaenoriaethau.

 

Dwi’n dadlau dylai Plaid Cymru dechrau’r gwaith o ddewis y polisïau sy’n fwyaf pwysig i ni - y polisïau craidd dylai arwain ein hymgyrchion etholedig. Bydd y polisïau yma nid yn unig yn denu mwy o bleidleiswyr. Bydd y polisïau hefyd yn profi pwy rydym fel plaid a dros bwy  yr ydym yn brwydro. Er enghraifft, mae plaid sy’n blaenoriaethu prydau am ddim i bob plentyn ar ochr plant a rhieni. 

 

Felly, eleni, dwi’n gobeithio bydd Plaid Cymru yn creu Adduned Blwyddyn Newydd i flaenoriaethu. Rydym - a dylem - barhau i gadw ein cynnig radical a sosialaidd i bleidleiswyr. Ond, trwy neud hwn, bydden yn cryfhau ein llais. Bydd cynnig polisi byrrach, mwy targedol yn helpu’r Blaid i ddweud wrth bobl Cymru pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n credu, a pham dylen nhw gefnogi ni. Bydd blaenoriaethu yn helpu rhoi’r blaid mewn sefyllfa gadarn i ennill yr etholiad Seneddol nesaf.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Shane Parsons
    published this page in Newyddion 2021-12-31 10:49:05 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.