Adloniant dan Warchae. Ein argymhellion ynysig

Wyt ti’n ffeindio dy hun â mwy o amser ar dy ddwylo? Neu wyt ti’n cymryd y cyfle yn y byd arafach yma i ffocysu ar y pethau bychain o ddarllen llyfr, a gwneud amser i ymlacio? Os mai dyna yw’r achos yna bydd angen storfa o opsiynau ar gyfer y misoedd i ddod i’ch diddanu. Wel, mae Plaid Ifanc wedi sortio hynny ar dy gyfer.

Gan ei fod yn adeg etholiad fe fydd gan Blaid Ifanc bwyllgor gwaith newydd ar gyfer gweddill cyfnod y coronafeirws, felly mae’r pwyllgor ymadawol wedi paratoi un rhodd olaf sef ei hargymhellion ffilm, podlediad a llyfr ar eich cyfer. Mae llwythi o ddewis yma, gan amrywio o’r ysgafn, i’r gwleidyddol, i’r digrif, i’r emosiynol, felly dylai ‘na fod rhywbeth i dy siwtio fan hyn.

 

Morgan Bowler-Brown (cyd-gadeirydd)

Ffilm: Captain Fantastic (ar Netflix)

Yn y goedwig yng Ngogledd Orllewin yr UDA, mae tad sy'n ymroi i fagu ei chwe phlentyn gydag addysg gorfforol a deallusol drwyadl yn cael ei orfodi i adael ei baradwys a mynd i'r byd, gan herio ei syniad o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn rhiant.

Podlediad: Tom Scott

(https://www.youtube.com/user/enyay)

Llyfr: The Political Thought of Abdullah Ocalan: Kurdistan, Woman's Revolution and Democratic Confederalism gan Abdullah Öcalan

Arweiniodd Abdullah Öcalan y frwydr dros ryddhad Cwrdaidd am fwy nag 20 mlynedd nes iddo gael ei gipio ym 1999. Nawr, gan ysgrifennu o’r carchar yn Nhwrci, mae wedi ysbrydoli mudiad gwleidyddol newydd. Wedi'i alw'n Gydffederaliaeth Ddemocrataidd, mae'r model chwyldroadol hwn yn datblygu ar lawr gwlad mewn rhannau o Syria a Thwrci; mae'n cynrychioli dewis arall yn lle sectyddiaeth grefyddol, patriarchaeth, cyfalafiaeth a chenedlaetholdeb
misogynistaidd, gan ddarparu'r glasbrint ar gyfer cymdeithas ddemocrataidd radical gynyddol.

 

Sioned James (cyd-gadeirydd)

Ffilm: Laundromat (ar Netflix)

Mae gwraig weddw yn ymchwilio i dwyll yswiriant, gan erlid arwain at bâr o bartneriaid cyfraith Dinas Panama yn manteisio ar system ariannol y byd.

Podlediad: United Zingdom

Gall Zing Tsjeng wneud cais am basbort Prydeinig. Ond mae ganddi un eisoes o Singapore, ac ni all gael y ddau. Mae hi'n teithio ledled y DU i archwilio'r gwahanol hunaniaethau yn y DU a beth mae Prydeindod yn ei olygu iddyn nhw.

Llyfr: The Color Purple gan Alice Walker

Mae The Color Purple yn glasur. Gyda dros filiwn o gopïau wedi'u gwerthu yn y DU yn unig, fe'i gelwir yn un o 'fawrion' llenyddiaeth erioed, gan ysbrydoli cenedlaethau o ddarllenwyr.

Wedi'i osod yn Ne'r UDA rhwng y rhyfeloedd, dyma stori Celie, merch ifanc ddu a anwyd i dlodi ac arwahanu. Wedi'i threisio dro ar ôl tro gan y dyn y mae'n ei alw'n 'dad', mae ganddi ddau o blant wedi'u tynnu oddi wrthi, mae wedi gwahanu oddi wrth ei chwaer annwyl Nettie ac yn gaeth i briodas hyll. Ond yna mae hi'n cwrdd â'r Shug Avery hudolus, y gantores a'r gwneuthurwr hud - menyw sydd wedi bod yn gyfrifol am ei thynged ei hun. Yn raddol, mae Celie yn darganfod pŵer a llawenydd ei hysbryd ei hun, gan ei rhyddhau o'i gorffennol a'i haduno â'r rhai y mae hi'n eu caru.

 

Wil Rees (swyddog cyfathrebu)

Ffilm: Knives Out

Mae ditectif yn ymchwilio i farwolaeth patriarch o deulu ecsentrig, ymosodol.

Podlediad: The Political Party with Matt Forde


Mae'r digrifwr stand-yp, gwesteiwr TalkSPORT a chyn gynghorydd gwleidyddol Matt Forde yn cyflwyno THE POLITICAL PARTY, dathliad misol o wleidyddiaeth a'i phersonoliaethau mawr sy'n cael eu recordio'n fyw yn Theatr St James bob mis.

Llyfr: Education of ân Idealist gan Samantha Power <https://www.goodreads.com/book/show/42872088-the-education-of-an-idealist?from_search=true&from_srp=true&qid=M5ZWu7xWyY&rank=1>

Yn ei chofiant, mae Power yn cynnig ymateb brys i'r cwestiwn "Beth all un person ei wneud?" - a galwad am lygad cliriach, calon garedig, a llaw fwy agored a sifil yn ein gwleidyddiaeth a'n bywydau beunyddiol. Mae Education of ân Idealist yn olrhain taith Americanaidd unigryw Power o fewnfudwr i ohebydd rhyfel i swyddog Cabinet arlywyddol. Yn 2005, daliodd ei beirniadaeth o bolisi tramor yr Unol Daleithiau lygad y seneddwr newydd ei ethol, Barack Obama, a'i gwahoddodd i weithio gydag ef ar Capitol Hill ac yna ar ei ymgyrch arlywyddol.

 

Llŷr Williams (swyddog rhyngwladol)

Ffilm: Perks of being a Wallflower

Mae myfyriwr ifanc mewnblyg yn cael ei gymryd o dan adain dau aelod hŷn sy'n ei groesawu i'r byd go iawn.

Podlediad: Happy Place - Fearne Cotton

Mae Fearne Cotton yn siarad â phobl anhygoel am fywyd, cariad, colled, a phopeth rhyngddynt wrth iddi ddatgelu beth mae hapusrwydd yn ei olygu iddyn nhw.

Llyfr: Make Time; How to Focus on What Matters Every Day gan Jake Knapp a John Zeratsky

Ni edrychodd neb erioed ar galendr gwag a dweud, "Y ffordd orau i dreulio'r amser hwn yw trwy ei lenwi’n llawn cyfarfodydd!" neu gyrraedd y gwaith yn y bore a meddwl, Heddiw, byddaf yn treulio oriau ar Facebook! Ac eto dyna'n union beth rydyn ni'n ei wneud. Pam?

Mewn byd lle mae gwybodaeth yn adnewyddu'n ddiddiwedd ac mae'r diwrnod gwaith yn teimlo fel ras i ymateb i flaenoriaethau pobl eraill yn gyflymach, yn ddryslyd ac yn tynnu sylw, mae wedi dod yn safle diofyn i ni. Ond beth pe na bai blinder prysurdeb cyson yn orfodol? Beth pe gallech gamu oddi ar yr ‘hamster wheel’ a dechrau cymryd rheolaeth o'ch amser a'ch sylw? Dyna hanfod y llyfr hwn.

 

Carmen Smith (swyddog ymgyrchoedd)

Llyfrau:

Pedagogy of the oppressed gan Paulo Freire

Mae methodoleg y diweddar Paulo Freire wedi helpu i rymuso pobl dlawd ac anllythrennog di-ri ledled y byd. Mae gwaith Freire wedi cymryd brys arbennig yn yr Unol Daleithiau a Gorllewin Ewrop, lle mae creu is-ddosbarth parhaol ymhlith y difreintiedig a lleiafrifoedd mewn dinasoedd a chanolfannau trefol yn cael ei dderbyn fwyfwy fel y norm.

The Power gan Naomi Alderman

Yn The Power mae'r byd yn lle y gellir ei adnabod: mae yna blentyn cyfoethog o Nigeria sy'n gorwedd o amgylch y pwll teulu; merch faeth y mae ei rhieni crefyddol yn cuddio eu gwir natur; gwleidydd Americanaidd lleol; merch anodd o Lundain o deulu dyrys. Ond mae rhywbeth hanfodol wedi newid, gan beri i'w bywydau gydgyfeirio ag effaith ddinistriol. Bellach mae gan ferched yn eu harddegau bŵer corfforol aruthrol - gallant achosi poen a hyd yn oed marwolaeth. Ac, gyda'r tro bach hwn o natur, mae'r byd yn newid yn llwyr.

Letters to the future on equality and gender gan Laura Bates a Owen Sheers

Ar adeg pan mae llawer yn archwilio sut i gyflawni byd tecach, mae Laura Bates ac Owen Sheers yn ysgrifennu llythyrau at y genhedlaeth nesaf lle maent yn archwilio ac yn cynllunio ar gyfer dyfodol lle mae menywod a dynion yn byw yn rhydd o bresgripsiwn a disgwyliad rhyw.

How to run the European Parliament gan Marton Kovacs

Sut ydych chi'n ennill dylanwad a chyhoeddusrwydd yn Senedd Ewrop? Sut ydych chi'n cystadlu'n llwyddiannus gyda'r Cyngor a'r Comisiwn? Sut allwch chi ddefnyddio gohebwyr a lobïwyr i ddatblygu eich gyrfa wleidyddol?

 

Luned-Mair Barrat (swyddog aelodaeth)

Ffilm: The Two Popes (ar Netflix)

Y tu ôl i furiau'r Fatican, mae'n rhaid i'r Pab ceidwadol Benedict XVI a'r Pab Ffransis sy’n credu mewn dyfodol rhyddfrydol ddod o hyd i dir cyffredin i greu llwybr newydd i'r Eglwys Gatholig.

Podlediad: The Infinite Monkey Cage

Golwg ffraeth, sarhaus ar y byd trwy lygaid gwyddonwyr. Gyda Brian Cox a Robin Ince.

Llyfr:The Book Thief gan Markus Zusak

Mae'n 1939. Yr Almaen Natsïaidd. Mae'r wlad yn dal ei gwynt. Ni fu marwolaeth erioed yn brysurach, a bydd yn brysurach o hyd.

Wrth lan bedd ei brawd, mae bywyd Liesel yn cael ei newid pan fydd yn codi gwrthrych sengl, wedi'i guddio'n rhannol yn yr eira. Dyma Lawlyfr y ‘Gravedigger’, a adawyd ar ôl yno ar ddamwain, a dyma ei gweithred gyntaf o ddwyn llyfr. Felly mae cychwyn carwriaeth gyda llyfrau a geiriau, wrth i Liesel, gyda chymorth ei thad maeth sy'n chwarae’r acordion, ddysgu darllen. Yn fuan mae hi'n dwyn llyfrau o losgiadau llyfrau'r Natsïaid, llyfrgell gwraig y maer, lle bynnag y mae llyfrau i'w cael.

 

Maiwenn Berry (swyddog menywod)

Ffilm: Marriage Story (ar Netflix)

Golwg dreiddgar a thosturiol Noah Baumbach ar briodas yn chwalu a theulu yn aros gyda'i gilydd.

Podlediad: Dim Rŵan na Nawr

Tudur Owen a Dyl Mei sy’n ein tywys drwy hanes Cymru, un cwestiwn ar y tro.

Llyfr: Cysgod y Cryman gan Islwyn Ffowc Elis

Nofel gyntaf Islwyn Ffowc Elis a ddaeth yn un o glasuron llenyddiaeth Gymraeg. Adroddir stori Harri Vaughan, mab i ffarm helaeth ym Mhowys, yn fyfyriwr yng Ngholeg Bangor yn niwedd y 1940au. Dan ddylanwad Gwylan Thomas daw Harri'n gomiwnydd ac yn anffyddiwr, a dyna gychwyn y frwydr hir rhyngddo a'i dad cefnog a chyhoeddus, Edward Vaughan. Ni all ei chwaer, Greta, briodi'r dyn y mae'n ei garu, yr Almaenwr ifanc, Karl, am fod meddyg o Sais yn benderfynol o'i chael hi'n wraig. Yn gefndir i'r stori afaelgar gwelwn ddechrau'r newid yng nghefn gwlad Cymru ar ôl y rhyfel. Ni fu ei diwylliant na'i chrefydd byth yr un fath ar ôl hynny. Cyhoeddwyd Cysgod y Cryman yn wreiddiol ym 1953, ac fe'i dewiswyd yn 'Llyfr y Ganrif'.

 

Siôn Trewyn (ysgrifennydd)

Llyfr: Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros

Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i’r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi’n chwerthin. Mi fyddwch chi’n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi’n cwestiynu sut rydyn ni’n byw, caru a gofalu am ein byd o’n cwmpas ni heddiw.

 

Hugh Kocan (trysorydd)

Ffilm: Airplane!

Rhaid i ddyn sy'n ofni hedfan sicrhau bod awyren yn glanio'n ddiogel ar ôl i'r peilotiaid fynd yn sâl.

Podlediad: Welcome to Night Vale

Podlediad yw hwn a gyflwynir fel sioe radio ar gyfer tref ffuglennol Night Vale, gan adrodd ar y digwyddiadau rhyfedd sy'n digwydd ynddo. “Diweddariadau cymunedol ddwywaith y mis ar gyfer tref anial fach Night Vale, lle mae pob theori cynllwyn yn wir. Tiwniwch ar eich radio a chuddio. Erioed wedi gwrando o'r blaen? Mae'n sioe radio barhaus.

Llyfr: Forbidden Lives: LGBT Stories from Wales gan Norena Shopland

Mae Forbidden Lives yn gasgliad hynod ddiddorol o bortreadau a thrafodaethau sy'n ceisio poblogi bylchau LGBT yn hanes Cymru, rhan o dreftadaeth Gymreig sydd wedi'i hesgeuluso'n fawr. Ynddo mae Norena Shopland yn adolygu'r rhesymau dros yr esgeulustod hwn wrth amlinellu'r gweithgaredd y tu ôl i dwf diweddar y proffil LGBT yma. Mae hi hefyd yn arolygu pobl LGBT a’u gweithgaredd mor bell yn ôl â Journey Through Wales gan Giraldus Cambrensis yn y ddeuddegfed ganrif lle mae’n adrodd ar ‘menywod barfog’ a hermaffrodites eraill. Mae digon o waith i'w wneud o hyd, fel y mae penodau ar yr ymatebion i Pride in Wales a'r ddrama hoyw gyntaf, We All Fall Down, yn dangos yn glir. Ond mae straeon y bobl sy'n cael eu portreadu yn y llyfr yn llai tebygol o gael eu hailadrodd: mae'r gymuned LGBT wedi symud o fyw bywydau gwaharddedig i le sy'n llai gwaharddol i raddau helaeth. Mae Norena Shopland yn ein helpu i ddeall y frwydr a gyflawnodd y newidiadau hyn.

 

 

 
Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.